Ochimusha (1925) Hiroshi Shimizu

Pays de productionJapon
>> Rechercher "Ochimusha" dans le catalogue Ciné-Ressources
imprimer

Générique technique

RéalisateurHiroshi Shimizu
Société de production Shochiku Company (Tokyo)
Directeur de la photographieRokujiro Kobayashi

générique artistique

Kinuyo Tanaka
Hajime Mori
Ryuji Ishiyama
Yuzuru Kume
Yukiko Tsukuba
Reikichi Kawamura
Takeshi Sakamoto
Chiyoko Kinoshita
Shochô Hitonagâ
Monorû Omî

Bibliographie

Exploitation